Privacyverklaring


IJmuidenZeevissen.nl, gevestigd aan Kennemerboulevard 540IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:www.ijmuidenzeevissen.nlKennemerboulevard 540IJmuiden0613126222


R.F. van Druten is de Functionaris Gegevensbescherming van IJmuidenZeevissen.nl Hij/zij is te bereiken via tegoed@yahoo.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:


IJmuidenZeevissen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres


Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonderdie toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tegoed@yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.IJmuidenZeevissen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming


IJmuidenZeevissen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma'sof -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJmuidenZeevissen.nl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


IJmuidenZeevissen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig isom de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden


Personalia > 7 jaar > Boekhoudingstechnisch


Delen van persoonsgegevens met derden
IJmuidenZeevissen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IJmuidenZeevissen.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door IJmuidenZeevissen.nl en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tegoed@yahoo.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.


IJmuidenZeevissen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IJmuidenZeevissen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via tegoed@yahoo.com